Physics

Java Applets on Physics


Walter Fendt
ผู้แปล : นิรมล ปีตะนีละผลิน
ระบบอินทราเน็ตภายในโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
ใช้สำหรับการศึกษาสำหรับนักเรียนเท่านั้น

กลศาสตร์
การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว 11/02/2000 - 12/27/2002
สมดุลของแรง 3 แรง 03/11/2000 - 12/27/2002
แรงลัพธ์ 11/02/1998 - 12/27/2002
ระบบรอก 03/24/1998 - 12/27/2002
หลักการของคาน 11/02/1997 - 12/27/2002
วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง 02/24/1999 - 12/27/2002
การทดลองกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน 12/23/1997 - 12/27/2002
การเคลื่อนที่ของโปรเจกไตล์ 09/13/2000 - 12/27/2002
การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น 11/07/1998 - 12/27/2002
เปลของนิวตัน 11/04/1997 - 12/27/2002
แรงสู่ศูนย์กลาง 03/10/1999 - 12/27/2002
กฎข้อที่หนึ่งของเคปเลอร์ 03/25/2000 - 12/27/2002
กฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 04/04/2000 - 12/27/2002
ความดันในของเหลวที่หยุดนิ่ง 02/03/1999 - 12/27/2002
แรงลอยตัวในของเหลว 04/19/1998 - 12/27/2002
 
การแกว่งและคลื่น
การแกว่งของลูกตุ้ม 05/21/1998 - 12/27/2002
ลูกตุ้มสปริง 05/24/1998 - 12/27/2002
ลูกตุ้มคู่ 07/05/1998 - 12/27/2002
การแกว่งแบบถูกบังคับ (เรโซแนนซ์) 09/11/1998 - 12/27/2002
บีตส์ 10/21/2001 - 12/27/2002
คลื่นนิ่งที่เป็นคลื่นตามยาว 06/08/1998 - 12/27/2002
การสะท้อนและการหักเหของคลื่น(หลักของฮอยเกน) 03/05/1998 - 12/27/2002
การแทรกสอดของคลื่นทรงกลมหรือวงกลม 2 ขบวน 05/22/1999 - 12/27/2002
ตัวอย่างของผลดอปเลอร์ 02/25/1998 - 12/27/2002
 
แม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก 04/20/2001 - 12/27/2002
สนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้า 09/18/2000 - 12/27/2002
แรงลอเรนซ์ 06/01/1998 - 12/27/2002
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 11/29/1997 - 12/27/2002
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เจเนอเรเตอร์) 05/08/1998 - 12/27/2002
กฎของโอห์ม 11/23/1997 - 12/27/2002
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างง่าย 06/13/1998 - 12/27/2002
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ 12/08/1999 - 12/27/2002
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 09/20/1999 - 12/27/2002
 
แสง
การหักเหของแสง 12/20/1997 - 12/27/2002
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบหักเหแสง 03/08/2000 - 12/27/2002
 
อุณหพลศาสตร์
กระบวนการเฉพาะของก๊าซในอุดมคติ 12/25/1999 - 12/27/2002
 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
การยืดออกของเวลา 11/15/1997 - 12/27/2002
 
ฟิสิกส์ของอะตอม
ปรากฏการณ์โฟโตอีเล็กตริก 02/20/2000 - 12/27/2002
ทฤษฎีของบอร์เกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจน 05/30/1999 - 12/27/2002
 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันต์ 07/20/1998 - 12/27/2002
กฎการสลายตัวของสารรังสี 07/16/1998 - 12/27/2002


Walter Fendt, December 27, 2002


Copyright
Awards and Links to "Java Applets on Physics"