สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ร่วมเปิดโลกกว้างสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
นำเสนอสิ่งพิมพ์เล่มเต็มมากกว่า 400 เล่ม ในรูปของไฟล์ PDF โดยใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่าน ซึ่งสามารถ Download โปรแกรมได้จาก Get Acrobat Reader และศึกษาคู่มือการใช้งานสิ่งพิมพ์จากปุ่มด้านล่าง
 
ค้นหาข้อมูลสิ่งพิมพ์ สกศ.
PDF
   
 
 
นโยบายและแผน (15)
ศาสนา (10)
การเรียนรู้ (51)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (5)
การอุดมศึกษา (30)
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ (4)
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (20)
การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (25)
วิจัยและประเมินผล (10)
รายงานการศึกษา (18)
อื่น ๆ (2)
กฎหมายการศึกษา (8)
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (32)
การศึกษาปฐมวัย (15)
อาชีวและฝึกอบรม (9)
การบริหารและการศึกษา (39)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (95)
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (18)
วิทยาศาสตร์ศึกษา (13)
เรียนรู้ตลอดชีวิต (14)
สถิติการศึกษา (4)